What's new

Numbers

ichi
ni
san
shi(or yon)
go
roku
nana(or shichi)
hachi
kyu(or ku)
juu
juu ichi
juu ni
 
Back
Top Bottom