shinbutsu bunri

  1. Shinbutsu bunri - the separation of Shinto and Buddhism

    Religion Shinbutsu bunri - the separation of Shinto and Buddhism

    Historically, the term "shinbutsu bunri" (神仏分離) refers to the policy of the Meiji government (1868-1912) of separating Shintō and Buddhism in order to re-establish the divine status of the emperor as prescribed by Shintō belief. Some members of the Meiji government were influenced by kokugaku...
Top