Bunkyo
Chiyoda
Meguro
Minato
Nakano
Shibuya
Shinjuku
Others areas in Tokyo
  • Tokyo YMCA, Toyocho Center 2F, 2-2-20, Toyo, Koto-ku Tokyo; Phone: 03-3615-5548
  • Tokyo Nihongo Center, 3-19-21 Ukima, Kita-ku, Tokyo; Phone/Fax: 03-3966-8910 / 03-3966-1836
  • Kichijoji Language School, 2-3-15-701 Kichijoji, Minami-cho, Musashino-shi, Tokyo 180-0003; Phone/Fax: 0422-47-7390 / 0422-41-5897
  • Tokyo Institute of Japanese, 1-17-10, Shinkoiwa, Katsushika-ku, Tokyo 124-0024; Phone/Fax: 03-5607-4100 / 03-5607-4102
Links:

Find more links on Japanese language schools in our Japan Directory! Japanese language schools outside Tokyo can be found here.